به دلیل وضع قوانین مالیاتی درگاه اینترنتی فروشگاه غیرفعال گردیده است و فقط امکان خرید از طریق کارت به کارت وجود دارد