96/7/10

به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز قیمت های فروشگاه به صورت بازه ای به روزرسانی می شود.لذا امکان افزایش وجود دارد